O Projekcie

Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej
W dniu 29 października 2009 r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
w Warszawie prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy PB podpisał umowę o dofinansowanie Projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej”, który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
 
Okres realizacji projektu: 01 kwietnia 2008 – 31 lipiec 2014
 
Całkowita wartość projektu: 65 471 765,03 PLN, z czego 96,46 % będzie stanowić dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
 
Głównym celem projektu realizowanego przez Politechnikę Białostocką jest przygotowanie Uczelni od aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki poprzez:

 • podniesienie standardu oraz jakości infrastruktury Uczelni,
 • podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych sposobów nauczania,
 • poprawa warunków kształcenia poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu sal dydaktycznych, pomocy dydaktycznych oraz odpowiednio przygotowanego sprzętu.

W ramach realizacji projektu powstanie nowoczesny budynek, w którego skład wejdą:

 • Centrum Kształcenia Zdalnego wraz z centrami satelickimi na wydziałach uczelni,
 • Naukowe Centrum Badawczo – Rozwojowe, które umożliwi realizację zajęć dydaktycznych wykorzystujących nowoczesne formy przekazu m.in. poprzez teletransmisję procesu nowoczesnych badań,
 • Biblioteka Główna PB wraz z zespołem sal multimedialnych,
 • Studium Języków Obcych PB.

W swojej specyfice Centrum Kształcenia Zdalnego (CKZ) będzie składało się z:

 • pracowni multimedialnej do przygotowania materiałów dydaktycznych,
 • pomieszczenia z serwerami do realizacji platformy nauczania zdalnego w trybie synchronicznym i asynchronicznym,
 • sali komputerowej dla wykładowców do prowadzenia zajęć w trybie on-line,
 • oprogramowania systemowego i aplikacyjnego do realizacji procesu kształcenia.

Integralną częścią wyposażenia CKZ będą satelickie centra dydaktyczne zlokalizowane na wszystkich wydziałach PB.
Wyposażenie każdego z ośrodków wydziałowych będzie zawierało pełne zestawy do prowadzenia wideokonferencji zainstalowane w wybranej sali wykładowej, szybkie łącze intemetowe i bezpośrednie połączenie z serwerami w Centrum Kształcenia Zdalnego. Wydziałowe centra wideokonferencyjne będą uzupełniały ofertę edukacyjną dotyczącą kształcenia na odległość realizowaną przez Centrum Kształcenia Zdalnego.
 
W skład Naukowego Centrum Badawczo Rozwojowego wejdzie siedem nowoczesnych laboratoriów:

 • Interdyscyplinarne Laboratorium Diagnostyki i Ochrony Cieplnej Budynków,
 • Interdyscyplinarne Laboratorium Maszyn, Urządzeń i Systemów przepływowych i Cieplnych,
 • Interdyscyplinarne Laboratorium Technologii Inżynierskich,
 • Interdyscyplinarne Komputerowe Laboratorium Modelowania i Optymalizacji w Technologiach Proekologicznych,
 • Interdyscyplinarna Pracownia Komputerowa Projektowania Urządzeń Proekologicznych.
 • Interdyscyplinarne Laboratorium Technik Cyfrowych i Multimedialnych, 
 • Interdyscyplinarne Laboratorium Technik Przemysłowych i Innowacyjnych Technologii

Wyposażenie laboratoriów składających się na Naukowe Centrum Badawczo Rozwojowego umożliwi realizację zajęć dydaktycznych wykorzystujących także nowoczesne formy przekazu m.in. poprzez teletransmisję procesu nowoczesnych badań.
 
Kształcenie w „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” odbywać się będzie na następujących kierunkach: architektura i urbanistyka; architektura wnętrz; grafika ze specjalnością projektowanie graficzne; budownictwo; inżynieria środowiska; ochrona środowiska; architektura krajobrazu; gospodarka przestrzenna; elektrotechnika; elektronika i telekomunikacja; informatyka, matematyka; mechanika i budowa maszyn; automatyka i robotyka; inżynieria biomedyczna; zarządzanie, turystyka i rekreacja; zarządzanie i inżynieria produkcji; politologia; mechanika i budowa maszyn; ochrona środowiska; technologia drewna.
 
W ramach nowego obiektu powstanie Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej, która poza zadaniami realizowanymi na rzecz studentów i kadry naukowo - dydaktycznej Politechniki, będzie również pełniła funkcję środowiskowego ośrodka naukowo- technicznego Białegostoku i całego regionu podlaskiego. Swoim użytkownikom Biblioteka zapewni łatwą dostępność do zbiorów zarówno w formie tradycyjnej, jak i na nośnikach elektronicznych w możliwie najkrótszym czasie.
 
W ramach projektu zostaną przygotowane także pomieszczenia na Studium Języków Obcych funkcjonujące jako jednostka Politechniki Białostockiej. Nowoczesne pracownie komputerowe z oprogramowaniem do nauczania języków obcych, instalacja telewizji satelitarnej, sale ćwiczeniowe wyposażone w rzutniki multimedialne, tablice interaktywne i inne atrakcyjne pomoce dydaktyczne, jak również możliwość kształcenia na odległość pozwolą stworzyć warunki sprzyjające uczeniu się i motywować studentów do pracy.
 
W ramach projektu zostaną przygotowane sale ćwiczeniowe oraz laboratoria komputerowe do intensywnego nauczania języków obcych, w szczególności pod kątem języka technicznego.