Informacja ws. wydłużenia terminu nadsyłania informacji ws. szacowania wartości zamówienia platformy e-learningowej.

Informujemy, iż termin nadsyłania informacji ws. szacowania wartości zamówienia na wykonanie usługi instalacji i konfiguracji systemu LMS, oprogramowania standardowego i pozostałych komponentów oraz uruchomienia  wymienionych komponentów w postaci w postaci Platformy e-learningowej na potrzeby Centrum Kształcenia Zdalnego w związku z realizacją projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” na podstawie umowy POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29 października 2009r. w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka Działania I.1 Infrastruktura uczelni, został wydłużony do dnia 07.05.2013r.